Số 1 Ra Mắt 15 tháng Tư năm 2006

The Call for the Right to Freedom of Speech by Father Nguyen Van Ly
“We are not overcome by fear anymore
We must know the truth”


“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing
or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”
(Point 2 of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights;
Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966;
Vietnam accession in 1982)

"Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi
loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình
thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa
chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966,
Việt Nam xin tham gia năm 1982.)

     Dear Vietnam Compatriots, in the country and overseas,
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

We, four Catholic priests in Vietnam, on behalf of a convocation of priests, see that:
Chúng tôi, 4 Linh mục Công giáo tại Việt Nam, đại diện cho một số Linh mục, xét rằng:

1, The constitution of the Socialist Republic of Vietnam, 1992, Article 69 states that:
“Any citizen has the right to freedom of speech, freedom of the press, the right to be informed, the
right to assemble, to form associations, and to demonstrate as regulated by the law”.

1-        Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 69 đã ghi: “Công dân có
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình
theo quy định của pháp luật”.


2, The Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 19 states: “Everyone has the right to
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

2-        Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 điều 19 đã ghi : “Ai cũng có quyền tự do bày tỏ
quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những
quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương
tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.


3,   The International Covenant on Civil and Political Rights; Adopted by the General Assembly of the
United Nations in 1966, which Vietnam indorsed in 1982, states in Article 19: “Everyone shall have the
right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.”

3-        Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được biểu quyết năm 1966, mà Việt Nam đã
xin được tham gia năm 1982, điều 19 đã ghi: “1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà
không bị ai can thiệp vào. 2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm
kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền
miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại
chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ”.


4, The Catholic Church through its II Vatican Council, the Decree on the Media of Social
Communications, 1963 states: “It is, however, especially necessary that all parties concerned should
adopt for themselves a proper moral outlook on the use of these media, especially with respect to
certain questions that have been vigorously aired in our day.(Point 5); The public authority, in these
matters, is bound by special responsibilities in view of the common good, to which these media are
ordered. The same authority has, in virtue of its office, the duty of protecting and safeguarding true
and just freedom of information, a freedom that is totally necessary for the welfare of contemporary
society, especially when it is a question of freedom of the press. (Point 12); And the Pastoral
Constitution on the Church in the Mordern World, 1965 states: “All this supposes that, within the limits
of morality and the common utility, man can freely search for the truth, express his opinion and
publish it; that he can practice any art he chooses; that finally, he can avail himself of true information
concerning events of a public nature. (Point 59)

4-    Giáo huấn của Giáo hội Công giáo qua Công đồng chung Vaticanô II, trong Sắc lệnh về Các
Phương tiện Truyền thông Xã hội năm 1963 đã ghi: “Xã hội nhân loại có quyền thông tin những gì thích
hợp với con người - hoặc cá nhân hoặc liên kết với nhau trong đoàn thể - tùy theo hoàn cảnh từng
người” (số 5), “Chính quyền cóbổn phận bênhvực và bảo đảm sự tự do đích thực và chính đáng của
việc thông tin, sự tự do mà xã hội ngày nay rất cần để tiến bộ, nhất là những gì thuộc về báo chí” (số
12), và trong Hiến chế Mục vụ năm 1965 đã ghi: “Con người phải có thể tự do đi tìm chân lý, phát biểu,
phổ biến ý kiến mình và được tự do hành nghề tùy sở thích, miễn là tôn trọng công ích và trật tự luân
lý..... Con người cũng phải được thông tin chính xác về những biến cố xảy ra thuộc đời sống công
cộng” (số 59).


5 The Vietnam Communist government (VCG) used the phrase “ regulated by the law” to deceitfully
reject all the rights of speech which are defined by the Constitution in the Article 69 quoted above; It
always cruelly abuses Article 19, 3,b of the above- mentioned covenant: “The exercise of the rights
provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may
therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and
are necessary:
(a) For respect of the rights or reputation of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or
morals.  In order to quell the legitimate right of freedom of speech of poor People by arguing “the
protection of regime security” instead of “the protection of national security,” it is a deceitful and
cruel regime. Therefore, in reality, in the Socialist Republic of Vietnam so far, the Communist Party and
the government totally monopolize the editing, selection, and direction by controlling information. It
controls literature and exclusively possesses the media. All of these are for the purpose of protecting
the Communist regime and Party. As a consequence, public communication and literature are primarily
one-way expression -- dishonest, falsifying and demagogic. Anyone with good judgement appreciates
that the national security would be improved if its people could enjoy open communication, access to
outside world news, open their horizon with full, healthy and sound awareness. Reversely, the
government which monopolizes information or deceives its people with fake stories (like the neo-
facists), is an obvious cause of national decay, social misery and rebellion.   

5.     Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã dùng cụm từ “theo qui định của pháp luật” để xảo
trá phủ nhận tất cả các quyền Tự do Thông tin Ngôn luận vừa được Hiến pháp qui định ngay trong
cùng một điều 69 vừa được trích dẫn trên đây; đã luôn gian ác lạm dụng điều 19,3,b của Công ước nói
trên: “Quyền ở điều 19,2 có thể bị hạn chế phần nào để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công
cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng” hầu bóp hết quyền Tự do Thông tin Ngôn luận rất
chính đáng của người Dân khốn khổ, bằng cách luôn ngụy biện đồng hóa “bảo vệ An ninh Quốc gia”
chân chính với “bảo vệ an ninh” cho chế độ xảo trá và tàn bạo của mình. Do đó, trong thực tế, tại
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trước tới nay, đảng và nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn độc
quyền biên soạn, chọn lọc, định hướng và khống chế thông tin, quản chế văn học, độc quyền sở hữu
các phương tiện thông tin đại chúng. Tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ chế độ và đảng, vì thế truyền
thông và văn học công cộng luôn chủ yếu mang tính một chiều, bưng bít, dối trá, ngụy tạo và mỵ dân.
Ai ai có lương tri đều hiểu An ninh Quốc gia được gia tăng chỉ khi toàn Dân được thông tin thông
thoáng, tiếp cận tình hình thế giới, mở rộng tầm nhìn và nhận thức đầy đủ lành mạnh đúng đắn. Trái lại
chính việc Nhà cầm quyền độc quyền bưng bít hoặc bịa chuyện để lừa gạt Dân như Phát-xít mới là một
trong các nguyên nhân tất yếu làm Tổ quốc suy tàn bi thảm, Dân tình tang thương biến loạn.


6, After more than sixty years of being virtually imprisoned, there are now a few media which are
cleverly maneuvering a little bit. But it is insignificant. In general, it is quite the reverse of what is
artful tattling by the VCG. The Right to Freedom of Speech as previously defined has been
consistently and seriously stifled. (The only difference is that in today’s world of globalized
information, the Vietnamese people have been less fearful and more determined in self realization of
their Right to Freedom of Speech). For example, the government strictly controls the Internet with the
aim of the restriction of information which is against the Communist Party’s view rather than the
protection of good habits and customs. Mail, emails, telephones, documents, and printed materials of
political or religious dissidents are bugged, blocked, hacked, or even destroyed. Innumerable
firewalls block access to websites which are voicing the truth, denouncing injustice, asking for
political or religious freedom, regardless of whether those website owners are domestic citizens or
overseas Vietnamese or foreigners.  People, particularly scholars and students who join the eforums
are persecuted and arrested.  Specifically, from 2004 up to now, the cell phone signals of the monks
of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) have been cancelled during many occasions,
oppressing this Church.  Dissidents Nguyen Vu Binh and Pham Hong Son were arrested (and still
imprisoned) because they used the internet to express their political views. The newly established
website of the Democracy Movement for Vietnam was destroyed. The dissident Do Nam Hai was fined
because he made photocopies of his own work. Recently, on Feb 14, 2006, two normal citizens, Mr.
Van Sau and Mr. Hoang Trong Chau (Bu Na Commune, Phuoc Long District, Binh Phuoc Province) were
arrested because they held some materials related to Democracy, Human Rights, and Religious
Freedom.

6.Đã hơn 60 năm qua trong tù ngục, hiện nay một số báo chí rất ít ỏi đang khôn khéo tìm cách xé rào
chút ít nhưng chưa đáng kể. Còn xét về tổng thể, hoàn toàn trái với những gì nhà cầm quyền CSVN
đang rêu rao xảo trá, Quyền Thông tin Ngôn luận như được xác định trên đây vẫn luôn bị bóp nghẹt
trầm trọng như từ 60 năm qua, bản chất tuyệt nhiên không thay đổi. (Chỉ có khác một điều là trong nền
thông tin toàn cầu hiện nay, toàn Dân VN ngày càng bớt sợ hãi hơn và chủ động tự xác định Quyền
Thông tin Ngôn luận của người Dân hơn mà thôi). Chẳng hạn Nhà Cầm quyền kiểm soát ngặt nghèo
Internet, không vì mục đích bảo vệ thuần phong mỹ tục cho bằng ngăn chận mọi thông tin trái với lập
trường và quan điểm của đảng Cộng sản; nghe và đọc lén, ngăn chặn, cắt khóa, thậm chí còn phá hủy
bưu thư, điện thư, điện thoại, văn bản, ấn phẩm của các Nhà đối kháng Chính trị hoặc Tôn giáo; dựng
lên vô số bức tường lửa trước các trang Web có nội dung vạch trần sự thật, tố cáo bất công, đòi hỏi
Tự do Chính trị hay Tự do Tôn giáo ở trong cũng như ngoài Nước của người Việt lẫn ngoại quốc;
khủng bố và bắt bớ những Công dân sử dụng diễn đàn thông tin điện tử, nhất là trong giới Giáo sư
Sinh viên Học sinh. Cụ thể là việc hủy sóng điện thoại của các Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất trong nhiều biến cố đàn áp Giáo hội này từ năm 2004 đến nay; là việc phạt tù (cho đến
nay chưa thả) các Nhà đấu tranh Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn vì họ đã sử dụng Internet để bày
tỏ chính kiến; là việc phá huỷ trang Web mới thành lập của Phong trào Dân chủ Việt Nam, việc phạt
tiền Nhà đấu tranh Đỗ Nam Hải vì đã sao chụp tác phẩm của mình. Mới đây nhất, ngày 14-02-2006, là
việc bắt giữ hai Công dân bình thường là ông Văn Sáu và ông Hoàng Trọng Châu (xã Bù Na, huyện
Phước Long, tỉnh Bình Phước) chỉ vì cả hai đã lưu giữ các tài liệu về Dân chủ, Nhân quyền và Tự do
Tôn giáo.


7.   Information restrictions imposed by the VCG on every modern media keeps evils such as
authoritarian behavior, oppression, corruption, exploitation, fraud, etc. from being resolved. It is
difficult to prosecute the culprits and to vindicate and to compensate the victims. Next, it obstructs
individual as well as social progress.  Consequently, the intellectual and living standards of the
people are still low and the nation is moving backward on significant issues in spite of some minor
improvements. If the Party could have covered People’s ears as it did before 1985—such as
prohibiting people from listening to foreigner’s broadcasts—it would have done that. However, now
the Party has to resign itself to such prohibitions. It looks for other ways to blind the People. The most
basic issues of Human Rights, Freedom, and Democracy are prevented from the People’s access. The
People are not allowed to approach such information in a free and transparent way so that they may
maturely research and understand the nature of the issues. Inversely, they have to search for piece
by piece of information in secret and fear. The People are like true slaves of their own nation.

7.  Chính việc ngăn chặn thông tin qua mọi phương tiện truyền thông hiện đại của nhà cầm quyền
CSVN như thế, trước hết đã duy trì các tệ nạn như cửa quyền, áp bức, tham nhũng, bóc lột, gian lận...
khiến chúng không thể nào được giải quyết, các thủ phạm khó bị truy tố, các nạn nhân khó được minh
oan và đền bù; thứ đến đã cản trở nhiều cơ hội thăng tiến cho cá nhân, phát triển cho xã hội.... khiến
trình độ dân trí cứ mãi thấp, mức độ dân sinh cứ mãi kém và Đất nước tuy được phát triển một vài mặt
không đáng kể, thì lại ngày càng tụt hậu về các điều rất trọng đại khác. Giả như đảng bịt được tai của
toàn Dân và cấm mở các đài truyền thanh từ nước ngoài được thì đảng đã làm như thời trước 1985 rồi.
Nhưng nay đành bất lực không thể cấm được điều đó nữa, thì đảng lại tìm mọi cách khóa con mắt của
người Dân. Các vấn đề về Nhân quyền cơ bản nhất, về Tự do, Dân chủ nền tảng nhất, người Dân
không sao công khai tiếp cận để trưởng thành tìm hiểu minh bạch, tinh tế, tận bản chất được, mà đành
phải lén lút tìm kiếm trong sợ hãi từng mảnh vụn thông tin chỉ như những nô lệ run rẩy hoàn toàn
đúng nghĩa của chính Đất nước mình.


Facing such risk and terrible truth, we, a convocation of four priests:

1, Demand the Vietnam Communist Government to strictly observe the terms and conditions of
International Conventions which Vietnam has membership and to abide by  the National Constitution
articles on the Right to Freedom of Speech, and. not to issue other Ordinances, Regulations,
Decrees, Resolutions, etc. which disclaim or contradict the Constitution with dishonest contra-
constitutional means employed by any totalitarian government

 Đứng trước nguy cơ và thực trạng quá bi thảm đó, 4 linh mục chúng tôi :

 1- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản Công ước Quốc tế mà
Việt Nam đã xin được gia nhập và Hiến pháp Quốc gia về Quyền Tự do Thông tin và Ngôn luận chính
đáng, chứ không phải chuyên dùng các Pháp lệnh, Qui định, Nghị định, Nghị quyết,... khác phủ nhận
hoặc mâu thuẫn lại Hiến pháp như thủ đoạn xảo thuật vi hiến của các Nhà nước độc tài toàn trị vẫn
thường làm đến độ quá nhão ai ai cũng thấy.

2, Demand the Vietnam Communist Government to immediately and unconditionally release two pro-
democracy dissidents Nguyên Vu Binh and Pham Hong Son, two honest citizens Van Sau and Hoang
Trong Chau, and to withdraw the unreasonable and illegal fine issued to the pro-democracy dissident
Do Nam Hai.

 2- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho hai Nhà Đấu tranh dân chủ
Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn, hai Công dân lương thiện Văn Sáu và Hoàng Trọng Châu, thu hồi
lệnh xử phạt hành chánh vô lý vô luật đối với Nhà Đấu tranh dân chủ Đỗ Nam Hải.
  
3, Demand the Vietnam Communist Government to remove firewalls against pro-democracy and pro-
human right websites; to revise regulations on internet use in the direction of respect for the Right to
Freedom of Speech; to stop disturbing cell phone signals, and cease electronic surveillance of emails
of those who have different viewpoints from the government’s on religion, politics and society.

 3- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải huỷ bỏ các bức tường lửa ngang nhiên dựng trước các trang
Web đòi nhân quyền dân chủ, sửa đổi các quy định về việc sử dụng Internet theo hướng tôn trọng
Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận chính đáng, ngưng việc phá sóng điện thoại, kiểm soát điện thư của
những ai muốnbày tỏ quan điểm khác với Nhà Cầm quyền về tôn giáo, chính trị và xã hội.

4, Demand the Vietnam Communist Government not rely on fear to govern the People, to consider the
People as a flock of sheep which are ready to be taught, placated, cheated, deafened, blinded,
threatended, oppressed, exploited, imprisoned, beaten, prosecuted, etc. for the last 76 years. The
whole People are helping each other to free themselves from the inherent fear of the government so
that they can proclaim with self-confidence to the face of the Communist Party that we are not
overcome by fear any more.

 4- Đòi hỏi đảng CSVN không được tiếp tục dùng sợ hãi để thống trị Dân, coi Dân như một đàn cừu để
dạy bảo, phủ dụ, phỉnh gạt, bưng tai, bịt mắt, dọa nạt, cưỡng bức, bóc lột, giam nhốt, đánh đập, kết
tội... rất tùy tiện như 76 năm qua nữa. Toàn Dân đang giúp nhau cởi bỏ nỗi sợ hãi truyền đời để hôm
nay đang cùng đứng lên dõng dạc nói vào mặt đảng CSVN rằng: CHÚNG TÔI KHÔNG SỢ HÃI NỮA.

5, Call Religious Leaders and Scholars for deservedly behaving as spiritual leaders and patriotic
intellectuals, using your talents, virtues, intelligence, capabilities and means to proclaim the truth and
to preach it to the Followers and the People who are looking to you with great hope for breaking up
the deliberately obscure, covert and distorted policy of the Communists.

 5- Kêu gọi các Chức sắc Tôn giáo và giới Trí thức Học giả hãy xứng là Lãnh đạo tinh thần và Sĩ phu
yêu Nước, biết dùng tài đức, trí tuệ, khả năng và phương tiện của mình để công bố sự thật và trình
bày lẽ phải cho Tín đồ và Quần chúng đang ngưỡng trông và hy vọng ở Quý Vị, phá tan chính sách
ngu dân, che đậy và xuyên tạc của Cộng sản.

6, Call every Vietnamese citizen, particularly Professors, Teachers, Youth, Students, to execute their
Right to Freedom of Speech with enthusiasm, courage and sense of responsibility; to speak up with
self-confidence to the VCG that We must know the truth.  Today’s age is the information age.  Today’s
civilization is the electronic civilization, and today’s chief asset is the intellectual asset. Everyone,
particularly the people of developing countries like Vietnam, needs to and must enter the
international information superhighway.  We call you to spread with courage the little-known
information which bares the deceitful and cruel face of Ho Chi Minh and the Comunist party as well,
following the example of the Dec 01st, 2005 resolution of  EuroParl (EP) and the resolution 1481 dated
Jan 25th, 2006 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), information which
opens new horizons, presents eternal values and true achievements of mankind’s civilization to our
compatriots, who are kept in the dark by the totalitarian Communist regime.  

 6- Kêu gọi mọi Công dân Việt Nam, nhất là các Giáo sư, Giáo viên, các Bạn thanh niên, Sinh viên, Học
sinh, hãy thực thi Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận với lòng hăng say, đức can đảm và tinh thần trách
nhiệm. Hãy dõng dạc nói với nhà cầm quyền CSVN rằng: CHÚNG TÔI PHẢI BIẾT SỰ THẬT. Thời đại hiện
nay là thời đại thông tin, văn minh hiện nay là văn minh điện tử, và tài sản hiện nay là tài sản tri thức.
Mọi người, nhất là Dân của những Nước nghèo đói tụt hậu như Việt Nam, phải được bước lên và phải
cần bước lên xa lộ thông tin quốc tế. Các bạn hãy mạnh dạn truyền bá cho mọi người những thông tin
ngoài luồng, những thông tin vạch trần bộ mặt gian trá và tàn ác của Hồ Chí Minh cũng như của đảng
Cộng sản, theo gương Nghị quyết ngày 01-12-2005 của Nghị viện Liên Âu (EP) và Nghị quyết 1481 ngày
25-01-2006 của Nghị viện Hội đồng Âu châu (PACE), những thông tin mở ra những chân trời mới mẻ,
trình bày những giá trị vĩnh hằng và những thành tựu đích thực của văn minh nhân loại cho đồng bào
chúng ta đang bị bưng bít trong bức màn tối của chế độ Cộng sản độc đảng độc tài.

7, Call on overseas Vietnamese compatriots, International Governments and Organizations to break
up the information barrier of the VCG by creating fire wall bypass technologies, and putting forth the
obligation of respecting Freedom of Speech as a condition for taking part in those international
organizations, transmitting to people in Vietnam essential information and legitimate view points on
freedom and democracy through modern media means, and to promptly and strongly support pro-
democracy and pro human right dissidents in order to succeed in peacefully and civilly disbanding
the Vietnam Communist regime.   

 7- Kêu gọi Đồng bào Việt Nam hải ngoại, các Chính phủ và các Tổ chức Quốc tế giúp phá vỡ hàng rào
ngăn chận và bưng bít thông tin của nhà cầm quyền CSVN, bằng cách tạo ra những kỹ thuật vượt các
bức tường lửa, đưa ra những điều kiện bắt buộc nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Tự do Thông tin
Ngôn luận khi CSVN muốn gia nhập vào hay liên kết với các Tổ chức Quốc tế, bằng cách chuyển về
quốc nội những thông tin cần thiết và quan điểm đúng đắn về tự do, dân chủ qua các phương tiện
truyền thông hiện đại, nhanh chóng và mạnh mẽ bênh vực và hỗ trợ những Nhà Đấu tranh trong Nước
cho Nhân quyền, Dân chủ, sớm giải thể thành công Chế độ CSVN trong ôn hòa, văn minh.

We are sincerely grateful to all of you. May God, the True, the Good, and the Beautiful, the Creator of
human beings with minds and hearts for searching and loving the truth, bless you all and may God
bless Vietnam.  

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý Vị. Nguyện xin Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ, là Đấng đã dựng
nên loài người có khối óc và con tim để tìm kiếm và mến yêu sự thật, ban xuống cho Quý Vị nhiều ân
sủng, an lành và cho Đất nước Việt Nam nhiều ánh sáng.Call from Vietnam
                                                          Kêu gọi từ Việt Nam

dated Feb 20th , 2006                                                     ngày 20 tháng 2 năm 2006

On behalf of a convocation of Vietnamese Catholic priests:
                                                      Thay mặt một số các Linh mục Công giáo VN :

Lm Têphanô Chân Tín
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
Lm Phêrô Phan Văn Lợi